vineri, 8 februarie 2013

Binecuvintează, Doamne!


Binecuvintează, Doamne, ziua aceasta ivindă și pe Părintele meu!


Dă-i sănătate, putere de muncă și rugăciune fierbinte. Acoperă-l cu roua darului Tău și îl păzește pe el de tot răul. Îngrădește-l cu Cuvântul Tău, întărește-l în lucrarea poruncilor Tale, scoate-l teafăr și nevătămat din toată ispita și-i dăruiește biruință deplină asupra potrivnicului. Fii lui împreună-călător pe drumul Crucii, Prieten intim și Mire nedezlipit inimii lui. Daruiește-i vreme de pocăință și-l mântuiește cu judecățile pe care Tu Însuți le știi. Iar când va veni timpul de a trimite îngerul morții, ca să-l dezlege din cele de-aici, Tu Însuți pogoară-Te blând și primește în brațele Tale părintești duhul lui.

Binecuvintează, Doamne, pe toți părinții duhovnicești!

Ajută-i să fie vrednici purtători ai harului Tău și lucrători destoinici în via ce le-ai încredințat. Dăruiește-le toate cele de trebuință în viața aceasta și-i fă pe ei fii ai Învierii și moștenitori ai împărăției Tale cerești. Ce vor fi și greșind, ca niște oameni ce sunt, iartă-le lor, dăruindu-le pocăință și spălându-i în botezul lacrimilor pe care le vei fi dăruind lor. Pentru dragostea Ta și pentru rugăciunile Părintelui meu, mântuiește, Doamne, pe toti părinții duhovnicești!

Binecuvintează, Doamne, tot cinul preoțesc și monahal și pe toți frații și surorile mele întru Hristos! Pe toți cei ce s-au lepadat de sine-și în viața aceasta, ca, luându-și crucea, să Îți urmeze fără a se uita înapoi, întărește-i cu harul Tău, îngrădește-i cu puterea Ta, împlinind, Bunule, toate cererile lor cele către mântuire și viață veșnică.

Binecuvintează, Doamne, ziua aceasta de curând ivită și pe soțul meu!

Dăruiește-i sănătate, putere de muncă și înțelepciunea de a împăca în inima sa cele de jos cu cele de Sus, spre mântuirea lui și spre slava Ta. Păzește-l de toți vrăjmașii văzuți și nevăzuți și-l izbăvește din toată primejdia. Dă-i spor în toate și îl apropie astăzi de Tine mai mult decât Ți-a fost el aproape în ziua de ieri.

Binecuvintează, Doamne, pe soțul meu și pe toți soții, și pe toate soțiile din lume! Dăruiește-le pace în inimile lor și la casele lor, sporește dragostea lor de Tine și întreolaltă, picură în familiile lor o fărâmă din armonia ce se găsește în sânul Sfintei Treimi.

Binecuvintează, Doamne, ziua aceasta și pe părinții mei după trup!

Dăruiește-le lor sănătate, lungime de zile, înțelepciune și puterea de a-și duce bătrânețile pe picioarele lor, după voia Ta, stând treji în lucrarea poruncilor Tale, ca să-i poți lua cu bucurie la Tine când va veni vremea plecării lor de aici.

Binecuvintează, Doamne, pe toți părinții din lume! Dăruiește-le înțelepciune din dumnezeiasca Ta înțelepciune și răbdare cu copiii lor, din îndelunga Ta răbdare cu noi; și le dăruiește lor dragoste de fii, din părinteasca Ta iubire pentru noi. Dăruiește-le blândețe față de prunci, din nemăsurata Ta blândețe și, discernământ, ca să nu-și întărâte spre deznădejde copiii, atunci când aceștia vor fi greșind cu ceva. Și le dăruiește lor să ajungă la bătrâneți frumoase, cinstiți fiind și iubiți de pruncii lor și sprijiniți de ei în nevoile și în neputinețele lor de atunci.

Binecuvintează, Doamne, ziua aceasta și pe copiii mei!

Trimite-le înger tare, păzitor, îndreptător pașilor lor pe cărările mântuirii, spre slava Ta.
Binecuvintează, Doamne, pe toți copiii lumii! Tuturor, dăruiește-le ascultare de părinții lor și de Tine și-i mântuiește pe toți cu judecățile Tale dumnezeiești.

Binecuvintează, Doamne, ziua aceasta și pe surioara mea!

Caută asupra ei cu blândețe și cu milostivire și ajut-o să-și poarte crucea, sprijinind umărul ei firav cu umărul Tău dumnezeiesc. Trimite-i mângâierea Ta în necazurile vieții acesteia și însoțește-o pe Cale până-n sfârșit. Și-i rânduiește, Doamne, un colț de Rai, lângă inima Ta!…

Binecuvintează, Doamne, pe toți frații și surorile ce se află în lume și pe toți frații și surorile mele întru Hristos! Sporește-ne dragostea întreolaltă și iubirea de Tine; ajută-ne nouă să fim toți una în Tine și Tu în noi, și noi întru Tine, precum ai cerut Tatălui, când Te-ai rugat pentru noi.

Binecuvintează, Doamne, ziua aceasta și pe toți cei care mă vrăjmășesc! Iartă-le orice greșeală ce vor fi săvârșit ei, căzând din porunca iubirii; iartă-i și nu-i osândi. Luminează-i cu dragostea Ta și nu îi lăsa să piară din cauza mea. Iartă-mă și pe mine, de i-am poticnit spre mânie cu răutatea mea. Potolește, Doamne, toată răutatea și toată mânia din lume și vindecă toată vrăjmășia din ea. Fă milă încă și cu toți cei căzuți din poruncile Tale, ridică-i din căderile lor și le dă îndreptare pe calea mântuirii. Pe toți cei rătăciți, întoarce-i la dreapta credință. Pe dușmanii Bisericii Tale, luminează-i cu lumina Adevărului Tău și-i izbăvește de toată reaua înșelare, rușinând, astfel, pe diavolul care urăște de moarte pe om.

Întărește, Doamne, Biserica Ta luptătoare! Vindecă trupul ei dezbinat, cu dragostea Ta. Tămăduiește mădularele ei bolnave ori neputincioase și-i dăruiește biruință deplină asupra potrivnicului, că Tu ai zis, Doamne,  că nici porțile iadului nu o vor birui.

Binecuvinteaza-mă, Doamne, și pe mine, nevrednica roaba Ta, care cu nenumărate greșeli Te-am mâhnit și cu multe dureri Te-am împovărat. Iartă-mă pentru tot ce-am lucrat rău, ruptă de Tine și departe de dragostea Ta. Luminează-mă cu poruncile Tale și ajută-mi să fac voia Ta. Unde slăbiciunea firii mele se împotrivește poruncilor Tale, nu Îți întoarce fața Ta de la mine, ci apleacă-Te cu blândețe asupra tărânii mele bolnave și-o vindecă de toată răutatea, ajutându-mi să vreau să fac voia Ta. Curățește-mă de tot noroiul și înălbește-mi veșmântul, cum nu poate înălbi așa niciun înălbitor pe pământ. Păzește-mă, Doamne, ca pe lumina ochilor și nu mă lăsa să cad pradă mai mult vrăjmașului, că Tu Singur îmi știi răutatea și neputința, dar și dragostea mea de Tine numai Tu o cunoști. Nu mă părăsi, Doamne, chiar dacă eu adeseori Te mâhnesc. Ajută-mi să stau trează în poruncile Tale. Dă-mi cuget bun, dă-mi discernământ și-mi dăruiește să-mi văd geșelile mele și să nu osândesc pe fratele meu. Dăruiește-mi dragostea Ta și smerenia Ta, și tot jugul Tău cel bun și ușor și ajută-mi să-l port cu bucurie asupra mea. Ajută-mi să-mi duc crucea bolii cu care m-ai binecuvântat. Pe toți bolnavii din lume, ajută-i să nu cârtească în nepuțintele lor și să facă răbdare, să vadă și să priceapă dragostea Ta, cu care, prin boală, cauți cu milă asupra poporului Tău, ca să-l scoți de sub asuprirea vrăjmașului și să-l faci părtaș dumnezeirii Tale.

Binecuvintează, Doamne, ziua aceasta și toată zidirea Ta! Caută cu milostivire spre toată făptura cuvântătoare și necuvântătoare și îndrepteaz-o pe cale mântuirii, spre slava Ta. Că binecuvântat ești, Doamne, în vecii vecilor. Amin.

Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, păcătoasa, și toată lumea Ta!…

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu